Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


 

Τηλεδιάσκεψη

Στo Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας λειτουργεί ένα δίκτυο αιθουσών τηλεδιάσκεψης σε διάφορα κτίρια, προς εξυπηρέτηση συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων (εκλεκτορικά, διδακτορικά κ.ά.).

Το σχήμα διαχείρισης των τηλεδιασκέψεων που διεξάγονται στο ΠΘ είναι κατανεμημένο ανά Τμήμα, όπου έχουν ορισθεί συγκεκριμένοι υπεύθυνοι τεχνικοί τηλεδιάσκεψης.

Οι διαθεσιμότητες των αιθουσών τηλεδιάσκεψης, απεικονίζονται σε πραγματικό χρόνο υπο μορφή on-line ημερολογίου, για τις οποίες υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα που ασχολούνται με τις αιτούμενες κρατήσεις.

Στους ακόλοθους σύνδεσμους μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για:

  • Στοιχεία επικοινωνίας Υπεύθυνων Τεχνικών τηλεδιάσκεψης ανά Τμήμα ΠΘ
  • Λίστα των αιθουσών τηλεδιάσκεψης με τεχνικές λεπτομέρειες ανα αίθουσα και διαθεσιμότητές τους
  • Για την οργάνωση οποιασδήποτε τηλεδιάσκεψης, θα πρέπει να συμπληρωθεί η σχετική αίτηση την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ (σε μορφή MS-Word και σε μορφή PDF) και να παραδοθεί στον αντίστοιχο υπεύθυνο τηλεδιασκέψεων.

    Ευρέως χρησιμοποιούμενες εφαρμογές τηλεδιάσκεψης από το ΕΔΕΤ: