Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


 

Οι Στόχοι μας

Σκοπός μας είναι η δημιουργία και συντήρηση δικτύου υποστήριξης ενοποιημένων υπηρεσιών που διασυνδέει όλα τα κτίρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε όλες τις πόλεις της Θεσσαλίας στις οποίες το Πανεπιστήμιο διαθέτει εγκαταστάσεις, καθώς επίσης και η προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών τηλεφωνίας, μεταφοράς δεδομένων, και εικόνας. Πιο συγκεκριμένα το έργο στοχεύει στην υλοποίηση:

Δομημένης καλωδίωσης σε όλα τα κτίρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που έχει σαν στόχο την εύκολη σύνδεση οποιουδήποτε χρήστη είτε με το δίκτυο δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε με το δίκτυο τηλεφωνίας.
Συστήματος μεταφοράς δεδομένων υψηλής απόδοσης, για την σύνδεση όλων των υπολογιστών του Παπενιστήμιο Θεσσαλίας μέσω υπεραστικών και αστικών μισθωμένων γραμμών και περιφερειακών δικτύων τελευταίας τεχνολογίας (FDDi, ATM, Εthernet).

Εσωτερικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου για την υποστήριξη προηγμένων υπηρεσιών ψηφιακής τηλεφωνίας και πολυμέσων γεγονός πού επιτρέπει την πλήρη και αξιόπιστη κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών των μέσων της Πανεπιστημιακής κοινότητας.

Σημείων πρόσβασης (Access Point) στο δίκτυο των Ακαδημαϊκών ιδρυμάτων (GUNet) το Δημόσιο δίκτυο ISDN και αλλά εθνικά και διεθνή δίκτυα επικοινωνίας καθώς και με το Internet.

Διαχείριση και επέκταση του Δικτύου σύμφωνα με τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής κοινότητας.

Παροχή Υπηρεσιών πληροφόρησης μέσω των διεθνών δικτύων πληροφόρησης και με την χρήση Η/Υ (WWW USENET News, Ftp, Search Engines κ.λ.π.).

Αρωγή και εκπαίδευση χρηστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την αποτελεσματική χρήση του Δικτύου.

Το δίκτυο υποστήριξης ενοποιημένων Υπηρεσιών αναβαθμίζει σημαντικά τις διδακτικές, ερευνητικές, και διοικητικές λειτουργίες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διευρύνει την δυνατότητα του να παρέχει υπηρεσίες στους σπουδαστές, στο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του ιδρύματος καθώς σε άλλους Δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της περιοχής. Πιο αναλυτικά:

Παρέχει σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας την δυνατότητα ταχύτατης σύνδεσης με το Internet και πρόσβασης σε παγκόσμιας κλίμακας πηγές πληροφόρησης.
Προσφέρει την δυνατότητα ταχείας και ποιοτικής επικοινωνίας μεταξύ των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Επιτρέπει την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση (πολυμέσα, εκπαίδευση από απόσταση) έρευνα και διοίκηση.

Αναβαθμίζει τα Προγράμματα Σπουδών και ενισχύει την συνεργασία με άλλα Ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού.

Συμβάλει στην διασύνδεση του Πανεπιστήμιου με τοπικούς παραγωγικούς και διοικητικούς φορείς.