Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


 

Τηλεφωνική Χρέωση

Τηλεφωνικές Μονάδες Χρήστη

 

Μηνιαία Ανώτατα Όρια Τηλεφωνικών Μονάδων Χωρίς Χρέωση

Ημερομηνία ισχύος 1-11-2002 (συνεδρίαση συγκλήτου 29/27-9-2002).


 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Καθηγητής

1500

Αναπληρωτής Καθηγητής

1200

Επίκουρος Καθηγητής

1000

Λέκτορας

800

Κοσμήτορας, Πρόεδρος Τμήματος

+1000

Ομότιμος Καθηγητής

500

ΕΕΔΙΠ / ΕΤΕΠ / ΠΔ 407/80

500

Εργαστήριo

1000


 

Διοικητικό Προσωπικό

Γενικός Διευθυντής

1500

Διευθυντής

1000

Προϊστάμενος Τμήματος

800

Γραμματέας Τμήματος/Κοσμητείας

1000

FAX Τμήματος/Κοσμητείας/Διοικητικής Μονάδας (*)

1000

Λοιπό Προσωπικό

300

(*) Οι μονάδες δύνανται να επιμερίζονται στους υπαλλήλους του Τμήματος/Κοσμητείας/Διοικητικής Μονάδας με ευθύνη του Προϊσταμένου.