Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


 

Συγχρονισμός μέσω NTP

Διεύθυνση εξυπηρετητή NTP: ntp.uth.gr

Ο συγχρονισμός των ρολογιών διάφορων δικτυακών συσκευών παρέχει τη δυνατότητα χρονικής συσχέτισης των γεγονότων που καταγράφονται από διαφορετικές δικτυακές συσκευές και της αυτόματης ρύθμισης του ρολογιού τερματικών συσκευών με κεντρικό ρολόι, το οποίο συνήθως είναι συγχρονισμένο στην τοπική ώρα.

Η ρύθμιση του χρονισμού στις συσκευές του δικτύου γίνεται με χρήση του πρωτοκόλλου NTP (Network Time Protocol). Το Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής προσφέρει την υπηρεσία ΝΤΡ για τον συγχρονισμό των ρολογιών των δικτυακών συσκευών του δικτύου ΠΘ με το ρολόι αναφοράς της υπηρεσίας NTP του ΠΘ. Η υπηρεσία NTP παρέχει τιμές χρόνου στις ζώνες EET (European Eastern Time) και EEST (European Eastern Summer Time), οι οποίες είναι τα πρότυπα χρόνου που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα.